Pravna služba Zavoda za stomatologiju Kragujevac obezbeđuje informacije za eksterne i interne korisnike u skladu sa zakonom, sprovodi odluke organa upravljanja, obrađuje sednice upravnog
i nadzornog odbora, stara se za pravilnu primenu zakona i opštih akata u zavodu.
Sarađuje sa stručnim službama ministarstava, zdravstvenih ustanova, filijalom zdravstvenog osiguranja i dr. ustanovama.

Sve dodatne informacije:
Diplomirani pravnik Obradović Snežana,
Telefon: 034/366-530